KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119), informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adrian Chudala prowadzący działalność gospodarczą EL-BRAM Adrian Chudala z siedzibą przy ul. Wolności, nr 6 w 46-061 Źlinice, NIP: 7541899984,REGON:532192625. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się mailowo pod adresem: elbram@interia.eu
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty na złożone przez Państwa zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a następnie w celu zawarcia i realizacji usług świadczonych przez Administratora zgodnie z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz w celu realizacji ewentualnych reklamacji stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3. Administrator przewiduje przekazanie Pani/Pana danych osobowych organom uprawionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotowi, który realizuje usługi rachunkowe,
4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Umowy oraz przez czas wymagany stosownymi regulacjami prawnymi dla odpowiednich kategorii danych, w tym w okresie dochodzenia roszczeń
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych, przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty, zawarcia umowy i realizacji usług. Niepodanie Pani/Pana danych osobowych może skutkować niemożnością przedstawienia oferty czy realizacji usługi,
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu.

Close Menu